Program konference "Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace"

Čtvrtek, 30. září 2010: 12:00 – 19:30; Pátek, 1. říjen 2010: 08:00 – 11:00; 14:00 – 17:00; Sobota, 2. říjen 2010: 08:00 – 11:00; 13:00 – 14:00; navazuje Pražské drogové fórum XXL 14:00 - 16:20 (fórum otevřeno pro veřejnost). Místo: Obecní dům v Praze; registrace ve zvýš. přízemí před centrální šatnou.

Program konference "Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace"

Čtvrtek, 30. září 2010 14:00 – 14:50  Zahájení konference a oficiální zveřejnění Pražské deklarace Smetanova síň Vystoupí:            Pavel Bém (primátor hl. m. Prahy; president konference) Tomáš Zima (děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy) Stanislav Štech (prorektor Univerzity Karlovy) Ambros Uchtenhagen (výkonný místopředseda programového výboru konference)   14:50 – 15:05 ..

Programový výbor konference

Programový výbor odpovídá za program konference a za stipendia a příspěvky k cestovnému.

Programový výbor konference

Prezident konference: MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy, Česká republika. Předseda programového výboru:  MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, Česká republika. Výkonný místopředseda programového výboru: prof. Ambros Uchtenhagen, M.D., Ph.D., Institut für Suchtforschung, University of Zurich, Švýcarsk..

Konferenční příspěvky

Abstrakty jsou zveřejňovány pouze v angličtině, v této sekci konferenčních stránek. Jsou řazeny až za profily členů programového výboru.

Konferenční příspěvky

Z českého titulu abstraktu můžete přejít do jeho plného znění (v angličtině), když kliknete v horním menu na písmena "EN". Příjem abstrakt byl ukončen 21. července 2010. Informace pro přihlášky s příspěvkem: Konferenční příspěvky by měly být zaměřeny na téma protidrogové politiky a drogových intervencí, s důrazem na jejich místní a regionální aspekty, poskytovat informace o tom, jak se tvoř..

MUDr. Pavel Bém

Prezident konference.

MUDr. Pavel Bém

Pavel Bém je primátorem hlavního města Prahy. narozen 18. července 1963 v Praze, ženatý, 2 děti, záliby: sport - horolezectví, skialpinismus, lyžování, cyklistika, tenis, hudba - klasická, rock, jazz, cestování Vzdělání 1996 studium v oboru „Kriminologie a trestní právo v oblasti ilegálních drog" Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice, USA 1993 - 1996 st..

prof. MUDr. Ambros Uchtenhagen, Ph.D.

Výkonný místopředseda programového výboru.

prof. MUDr. Ambros Uchtenhagen, Ph.D.

Emeritní profesor sociální psychiatrie na Curyšské univerzitě a ředitel Univerzitní psychiatrické nemocnice tamtéž. Zakladatel a předseda výboru Výzkumného ústavu veřejného zdraví a závislostí Curyššské univerzity (spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace). Spoluzakladatel časopisu European Addiction Research, vydávaného Karger Publishers v Bazileji. První autor více než 270 recenz..

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Předseda programového výboru.

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Narodil se v roce 1969 v Hranicích na Moravě, v roce 1993 dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství. Byl vedoucím studie PAD, která na zakázku Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v České republice po roce 1998. V letech 1999..

Dr. Carel Edwards

Člen programového výboru

Dr. Carel Edwards

Carel Edwards je ředitelem útvaru Spravedlnost, svoboda a bezpečnost (Dictorate-General for Justice, Freedom and Security) Evropské komise. Podrobný životopis v češtině se připravuje.

Samuel R. Friedman, Ph.D.

Člen programového výboru.

Samuel R. Friedman, Ph.D.

Samuel R. Friedman je doktorem filozofických věd (Ph.D.) v sociologii. Pracuje jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum AIDS (Institute for AIDS Research) Národních ústavů pro rozvoj a výzkum (National Development and Research Institutes, Inc., U.S.A.) a jako ředitel interdisciplinárního týmu pro teoretickou syntézu v newyorském Centru pro problematiku užívání drog a výzkum HIV (Center for D..

plk. Mgr. Jakub Frydrych

Člen programového výboru.

plk. Mgr. Jakub Frydrych

Absolvent Univerzity Hradec Králové, obor sociální pedagogika, diplomová práce na téma historie a vývoj antisemitismu, u Policie ČR 19tým rokem, postupně od základního útvaru, okresní úrovně Kriminální služby OŘ Praha 2 až do Národní protidrogové centrály (NPC), kde od řadové pozice postupně v různých řídících pozicích - od r. 2005. Od roku 2007 – náměstek ředitele pro výkon a trestní řízení, 2/2..

Dr. Paul Griffiths

Člen programového výboru.

Dr. Paul Griffiths

Dr. Paul Griffiths je vědeckým koordinátorem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Odpovídá za postupy monitorování, trendy a data o evropské drogové situaci a za koncepční a odborné dokumenty. Paul Griffiths působil vice než 20 let v drogovém výzkumu, například jako odborný epidemiolog v sekci snižování poptávky v Organizaci OSN pro drogy (UNODC), jako program..

Jean-Paul Grund, PhD.

Člen programového výboru.

Jean-Paul Grund, PhD.

Jean-Paul Grund působí v Centru pro výzkum závislosti (Centrum voor Verslavingsonderzoek / Addiction Research Centre; CVO) v Utrechtu, Nizozemsko. Podrobný životopis v češtině se připravuje.

prof. Martin Y. Iguchi

Člen programového výboru.

prof. Martin Y. Iguchi

Martin Y. Iguchi je profesorem a vedoucím katedry Community Health Sciences (věd o zdraví ve specifických populacích) Fakulty veřejného zdraví Kalifornské univerzity v Los Angeles; působí také jako asociovaný výzkumný pracovník think-tanku RAND v Santa Monice, USA. Prof. Iguchi je hlavním řešitelem multicentrického monitorovacího programu, analyzujícího na zakázku NIDA (Národní ústav pro (otázky)..

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Člen programového výboru.

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Narozen r. 1945 v Praze. Vystudoval medicínu (1970)  a psychologii (1978) na Universitě Karlově v Praze.  Absolvoval několik postgraduálních specializací (psychiatrie, veřejné zdravotnictví, systematická psychoterapie, léčba návykových nemocí), dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v psychodynamických a psychoanalytických směrech, výcvik v rodinné terapii  a výcvik v supervizi. Je nositelem evropsk..

Kasia Malinowska-Sempruch, MA

Členka programového výboru.

Kasia Malinowska-Sempruch, MA

Kasia Malinowska-Sempruch je ředitelkou programu „Globální protidrogová politika“ Open Society Institutu (OSI) se sídlem ve Varšavě (Polsko). Tento program poskytuje granty iniciativám, které prosazují v protidrogové politice přístup založený na vědecky doložených faktech a podporuje kritickou kontrolu současné mezinárodní protidrogové politiky. Jedna z hlavních aktérek v debatě o vztahu mezi užív..

Simona Merkinaite, MA

Členka programového výboru.

Simona Merkinaite, MA

Simona Merkinaite je od r. 2008 koordinátorkou projektu Protidrogová politika EHRN (Euroasijská síť harm reduction), zahrnujícího poskytování podpory HR aktivitám v jednotlivých zemích a udržování přehledu o těchto aktivitách, prosazování protidrogové politiky založené na (vědeckých) důkazech a na lidských právech v jednotlivých zemích, na regionální i národní úrovni, dokumentaci těchto strategií ..

doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Člen programového výboru.

doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Psycholog a psychoterapeut. Absolvent jednooborové psychologie na FF MU v Brně a postgraduálního studia na FF UP v Olomouci. V roce 2005 byl na Palackého Univerzitě v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie. Svoji profesní dráhu začínal jako preventivní a poradenský pracovník ve Sdružení Podané ruce, kde později pracoval jako vedoucí Denního psychoterapeutického stacionáře Elysium a řed..

MUDr. Viktor Mravčík

Člen programového výboru.

MUDr. Viktor Mravčík

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1993. V roce 1997 získal atestaci prvního stupně v oboru hygiena a epidemiologie. V roce 2000 získal nástavbovou atestaci v oboru epidemiologie (IPVZ Praha). V letech 1993 až 2002 pracoval v různých funkcích ve zdravotnictví (v oblasti hygieny a epidemiologie), naposledy jako vedoucí centra epidemiologie na Okresní hygienické stan..

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Člen programového výboru.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Narodil se 10. ledna 1963 v Plzni. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval obor speciální pedagogika a postgraduální Ph.D. studium. V letech 2002-2003 absolvoval roční postgraduální MSc. kurz Drug use - evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně, kde získal cenu za nejlepší disertační práci. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a řa..

prof. Kerstin Stenius, PhD.

Členka programového výboru.

prof. Kerstin Stenius, PhD.

Profesorka Kerstin Stenius, PhD., působí v oblasti sociální práce. V současné době je hostující profesorkou v Centru pro sociální výzkum alkoholu a dalších drog  na Univerzitě ve Stockholmu (Stockholm university),  Švédsko. Působí rovněž jako výzkumnice (senior researcher) ve finském Národním ústavu pro zdraví a sociální zabezpečení, a jako šéfredaktorka časopisu Nordic Studies on Alcohol and Drug..

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Člen programového výboru.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Prof. Stanislav Štech vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Profesor pedagogické psychologie s výzkumným zájmem o školní socializaci, vztah žáků k poznání a učení, komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči a o psychologii učitelské profese. Vedoucí katedry psychologie na Pedagogické fakultě UK v Praze a prorektor UK pro rozvoj od r. 2003. Je členem řady domácích i mezinárodních asociací, vědeckýc..

MUDr. Anatolij M. Vijevský, Ph.D.

Člen programového výboru.

MUDr.  Anatolij M. Vijevský, Ph.D.

Anatolij M. Vijevský je ředitelem Ukrajinského monitorovacího střediska pro alkohol a drogy, zřizovaném Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny. Je rovněž šéfnarkologem (hlavním odborníkem pro závislosti) Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. A. M. Vijevský, Ph.D., dokončil studium na lékařské fakultě v r. 1977 (Vinicja, Ukrajina). V letech 1984-2007 působil jako vedoucí lékař a ředitel Narkologické ..

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Člen programového výboru.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Narozen 1966 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1990). V r. 1996 se stal docentem pro obor lékařská chemie a biochemie a v r. 2001 v témže oboru profesorem. Působí od r. 1990 na pražské 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zároveň ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, od r. 1999 jako přednosta  Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky ..

Uživatelé drog jako možní spojenci ve veřejném zdraví i ve veřejném prostoru

Samuel R. Friedman (člen správní rady Národních ústavů pro rozvoj a výzkum, USA).

Uživatelé drog jsou zodpovědnější a ochotnější ke spolurpáci, než se obvykle soudí. Budou popsány 4 příklady úspěšné spolupráce s uživateli drog v USA. Abstrakt pouze v angličtině. CV v češtině.

Vrstevnická práce a zapojení v Evropě – peer-fektní zkušenosti při pohledu zdola

Katrin Prins-Schiffer (Correlation Network II, Amsterodam; Nizozemsko).

Bude podán přehled o vrstevnické spolupráci v Evropě a o evropské síti Correlation Network, která je zaměřena na podporu vrstevnické spolupráce. Bude rovněž představen manuál dobré praxe "Manual on peer work". Abstrakt pouze anglicky.

XTP, vrstevnický program organizace SANANIM v Praze

Aleš Herzog (o.s. SANANIM).

Bude přednesena informace o 20 letech zkušeností o.s. SANANIM s vrstevnickou prací v rámci terénních programů. Abstrakt pouze anglicky.

Pozice OSN ve vztahu k vrstevnickým a komunitním intervencím

Michael Bartos (UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Ženeva, Švýcarsko).

Prezentace bude informovat o pozici OSN ve vztahu k vrstevnickým a komunitním intervencím, a o jejich podpoře. Abstrakt pouze anglicky.

Harm reduction v kontextu dalších pilířů drogové politiky: jak vypadá budoucnost?

Jakub Černý (Sdružení Podané ruce).

Příspěvek se bude věnovat otázce, jak jsou služby Harm Reduction ovlivňovány ostatními subjekty politického nebo represivního charakteru. Autoři si nekladou za cíl prezentovat teoretickou studii, ale na praktických příkladech z poslední doby poukázat na možné zásahy do definice samotného smyslu a agendy Harm Reduction služeb. Ve svém příspěvku se tedy budou snažit přiblížit odlišný diskurz policej..

Jen ne na mém dvorku! - Jak se dosahuje společenské shody v drogové oblasti ve Švýcarsku

Ambros Uchtenhagen (Centrum pro výzkum závislostí, Curyšská univerzita, Švýcarsko)

Interaktivní debatu na plenárním zasedání nazvaném "Jen ne na mém dvorku!" a podtitulem "Jak se dosahuje společenské shody v drogové oblasti ve Švýcarsku" povedou Michael Herzig (ředitel Oddělení služeb v drogové oblasti Odboru sociálních věcí Magistrátu města Curych, Švýcarsko), Thilo Beck (vedoucí lékař NNO ARUD Zurich, která provozuje heroinovou a metadonovou kliniku a speciální služby pro..

Je striktní prosazování psaného zákona nadřazeno, rovnoprávné nebo podřazeno ochraně veřejného zdraví?

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV, Policie ČR)

Ve vystoupení v rámci plenárního zasedání na téma Veřejné zdraví vs. veřejné bezpečí? s podtitulem Vyvažování nebo vzájemná souhra? bude J. Frydrych hovořit o prosazování psaného práva a ochraně veřejného zdraví. J. Frydrych bude rovněž řídit paralelní zasedání s názvem Policie a vymáhání práva, ve které vystoupí J. A. Cole (USA), Elisabeth M.M. Gabel (Nizozemsko), J. F. Amba (Nizozemsko) a I. Sad..

Snižování úmrtnosti, nemocnosti, kriminality a závislosti zrušením prohibice drog

Jack A. Cole (předseda sdružení “Policejní důstojníci proti prohibici,” USA)

Příspěvek přednese bývalý americký policista, nyní působící jako předseda sdružení Policejní důstojníci proti prohibici (LEAP), který nyní působí na Univerzitě v Massachusetts (v Bostonu, USA, v Ph.D. programu). Spoluautorem příspěvku je velitel Městské policie města Skuteč, ČR.  Sdružení LEAP zahrnuje cca 30 tis. členů v celkem 78 zemích světa; jsou mezi nimi policisté, soudci i státní žalobci. J..

Léčba závislostí na úrovni měst a obcí v Evropské Unii

Thomas Legl (předseda sdružení Evropských léčebných zařízení pro léčbu závislosti; ředitel Knapenhof Treatment Centre; Rakousko)

T. Legl se bude věnovat významu specifických opatření v drogové oblasti na úrovni měst a obcí v Eu, na příkladu spolupráce drogových koordinátorů měst Liege, Lipsko, Stuttgart, Vídeň a Středočeského kraje, s názvem "Treatment Challenges". Abstrakt a CV pouze v angličtině.

Policie a vymáhání práva: zkušenosti města Amsterodam

Elisabeth M.M. Gabel (státní zástupkyně, Amsterodam; Nizozemsko).

Příspěvek bude věnován novým metodám boje s organizovaným zločinem v oblasti drog, s uvedením dvou příkladů multidisciplinárního přístupu: projekt zaměřený proti organizovaným zločinným skupinám pocházejícím ze Západní Afriky, projekt zaměřený na oblasti, do kterých organizovaná zločinná uskupení investují své zisky. Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině.

Policie a vymáhání práva: nizozemská protidrogová politika

J. F. Abma (vedoucí poradce pro politické otázky, Oddělení organizovaného zločinu, Ministerstvo spravedlnosti, Nizozemsko).

Po souhrnné informaci o nizozemské protidrogové politice budou probrána podrobněji dvě témata: Nizozemský přístup k méně nebezpečným drogám (coffeshop policy), Akční plán proti pašování kokainu přes letiště Schiphol. Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině.

Jak se daří institucím v oblasti vymáhání práva v Kyrgyzské republice

Ilimbek Sadykov (UNDP HIV Programme in Bishkek; Kyrgyzská republika).

Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině. I. Sadykov bude informovat o silných a slabých stránkách kyrgyzské protidrogové politiky a o jejím vývoji v poslední době. Uvede podrobněji příklad NNO Adilet (v kyrgyzštině "férovost, čestnost", která se zabývá mj. ochranou práv osob s HIV a právním poradenstvím. Adilet rovněž organizuje vzdělávání pro policisty a spolupracuje při tvorbě právních předp..

10 let harm reduction v moldavských věznicích: úspěchy a výzvy

Larisa Pintilei (NNO "Innovating Projects in Prisons", koordinátorka programů harm reduction v moldavských věznicích, Moldavská republika).

Harm reduction programy byly v Moldavské republice zaváděny již od r. 1999. Po deseti letech jsou hodnoceny jako úspěšné a účinné. Výměnný program ve věznicích přispívá ke snížení rizika přenosu HIV/AIDS a virových žloutenek. Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině.

Zdraví vězni – ještě zdravější veřejnost

Zaza Tsereteli (Prison Health Expert Group at the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing, Estonsko)

Příspěvek bude věnován spolupráci v rámci "Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS)", kde spolupracuje 11 vlád, Evropská komise a 8 mezinárodních organizací. Jednou z oblastí spolupráce je vězeňství. Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině.

Komunitní spolupráce jako možnost pro praxi místní drogové politiky

Jindřich Vobořil (národní protidrogový koordinátor ČR, ředitel sekce protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky)

Příspěvek bude věnován praktickým zkušenostem s tvorbou protidrogové politiky v rámci konceptu komunitní spolupráce. Budou uvedeny různé pohledy a rozdíly - např. mezi velkými a menšími městy, v práci na uzavřené / otevřené drogové scéně, práci s různými cílovými skupinami. Abstrakt je k dispozici v angličtině. Životopis J. Vobořila a informace o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové po..

Interaktivní workshop: Aplikační místnosti - jak se využívají a proč?

Trenér: Håvard Spjøtvold (Norsko, Head of Drug Consumption Room in Oslo)

Zkušenosti z norského města Oslo Fakta: 6 aplikačních prostor Otevírací doba 9:00-15:00 2040 registrovaných uživatelů Průměrně denně: 75 injekčních aplikací Roční rozpočet: 1,5 mil. EUR Podrobnější abstrakt pouze v angličtině.

Successful experience of the city councillor people’s deputy to cooperate with NGO in realizing principles for IDUs’ harm reduction

Irina Bazeliuk (Charity Foundation, „Drop-in-Centre“, Ukraine).

Poster. Abstrakt pouze v angličtině.

Marihuanové trhy v ČR a v USA – různé přístupy vymáhání práva na koncovém trhu a různé škody

Vendula Běláčková (Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy).

Abstrakt k dispozici pouze v angličtině. CV Venduly Běláčkové je k dispozici na stránkách Centra adiktologie.

Interaktivní workshop: asistovaná léčba heroinem

Vede: Peter Blanken, Nizozemsko.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Protidrogová politika na regionální úrovni v Ukrajině. Současná situace a vyhlídky.

Maksym Demchenko (Charitable Association Light of Hope, Ukraine). Poster.

Abstrakt pouze v angličtině.

Harm reduction u uživatelů drog z lékařského pohledu

Elvira Demyanenko (Non-governmental organisation “AntiAIDS – Siberia”, Russian Federation). Poster.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Parsec - od výzkumu k akci

Laura Giacomello (Parsec Consortium, Itálie).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Formation of Positive Speaker Bureau (PSB) for reducing harm reduction strategies

Ajay Gurung (Community Support Group, Nepal). Poster presentation.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Interaktivní workshop: nové intervence pro uživatele stimulancií

Neil Hunt (Researcher at The Centre for Research on Drugs and Health Behaviour, London School of Hygiene and Tropical Medicine, and The European Institute for Social Services, University of Kent. Director of Research for the treatment agency KCA; United Kingdom)

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Terapeutické komunity pro uživatele opiátů v Bosně a Hercegovině a prezentace práce Asociace PROI

Samir Ibisevic (Association PROI, Bosna a Herzegovina). Poster.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Drogová primární a sekundární prevence v Gruzii

Darejan (Jana) Javakhishvili (Global Initiative on Psychiatry – Tbilisi, Mental Health Projects Coordinator for South Caucasus and Central Asia, Georgia). Poster.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Dobré zkušenosti zástupce města Rada při spolupráci s NNO na realizaci principů harm reduction mezi uživateli drog

Tatyana Loginova (Narkologická klinika pro léčbu závislostí “Sociotherapy”, Kyjev, Ukrajina).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Monitorování, evaluace a řízení ambulantních zařízení pro uživatele drog v Hamburku

Marcus-Sebastian Martens (Centre for Interdisciplinary Research in Addictions, Univerzita v Hamburku, Spolková republika Německo).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Odhad počtu uživatelů konopných drog jako evaluace drogových politik: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii

Flavia Mascioli (Universita Sapienza Rome, Itálie).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Jak efektivní je namátkové testování moči na drogy v Gruzii?

David Otiashvili (ředitel NNO “Alternative Georgia”, Tbilisi, Gruzie)

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Motivování uživatelů drog pro využití následné péče po výstupu z vězení

Lidija Pilat (Sdružení Podané ruce, ČR).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Examples of adequate influence on changes in national policy on harm reduction programs in Moldovan prisons

Speaker: Larisa Pintilei (NNO, Innovating Projects in Prisons of Moldova, Moldavská republika).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Porovnání životních stylů uživatelů drog

Roberto Ricci (IDM Onlus, Itálie). Poster.

Abstrakt a životpis jen v angličtině.

Odhad počtu dealerů drog za účelem popisu drogového trhu: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii

Carla Rossi (Centrum pro biostatistiku a bioinformatiku, Universita Tor Vergata v Římě; Itálie).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Promile SMS: univerzální a interaktivní nástroj pro prevenci řízení pod vlivem alkoholu a zneužívání alkoholu

Kateřina Škařupová (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky). Poster.

Abstrakt pouze v angličtině. Životopis K. Škařupové je k dispozici na stránkách www.drogy-info.cz.

Postoje a přesvědčení o metodách léčby a protidrogových politikách ze strany poskytovatelů léčby závislostí v Ruské federaci

Mikhail Torban (Běchtěrevův psychoneurologický vědeckovýzkumný ústav v Petrohradu, Ruská federace).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Odhad obchodu s drogami v ČR

Jiří Vopravil (Český statistický úřad, ČR).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.

Výdaje na protidrogovou politiku v ČR

Jiří Vopravil (Český statistický úřad, ČR). Poster.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.