Prezentace

Prezentace jsou ve formátu PDF "jen pro čtení", pouze v angličtině.

Global state of the art in drug policies - where we are in different parts of the world at national and local levels

Kasia Malinowska – Sempruch (Director of the OSI Global Drug Policy Programme, Poland/USA).

Globální stav drogové politiky - kam jsme došli na různých místech světa i na místní úrovni. Prezentace v angličtině.

Is the rule of written law superior, equal or inferior to public health protection?

Jakub Frydrych (Head of National Drug Squad of the Czech Police and the Bureau of Investigation, Czech Republic).

Je striktní prosazování psaného zákona nadřazeno, rovnoprávné nebo podřazeno ochraně veřejného zdraví? Prezentace v angličtině.

Drug wars may hurt both public health and public safety: the policy implications of our findings from the 96 metropolitan areas study

Samuel R. Friedman (Professor, National Development and Research Institutes, New York, USA).

Válka proti drogám může škodit veřejnému zdraví i veřejnému pořádku: dopady drogové politiky na základě studie z 96 metropolitních oblastí. Prezentace v angličtině.

US drug policies from the ground up

Martin Y. Iguchi (Professor and Chair at the Department of Community Health Sciences, University of California, Los Angeles; Drug Policy Research Centre, RAND Inc.; USA).

Drogová politika ve státech USA: od měst a států k federaci. Prezentace v angličtině.

A case study in bottom-up drug policy: the Swiss four-pillar strategy.

Ambros Uchtenhagen (professor at the Institute for Addiction Research, Zurich, Switzerland).

Případová studie drogové politiky "odzdola": švýcarská strategie čtyř pilířů. Prezentace v angličtině.

How effective is street drug testing in the city of Tbilisi?

David Otiashvili (Director of NGO “Alternative Georgia”, Tbilisi, Georgia).

Jak efektivní je namátkové testování moči na drogy v Gruzii? Prezentace v angličtině.

Developments in the Global Politics of Drug Policy

Michael Trace (Chairman, International Drug Policy Consortium, London, United Kingdom).

Globální politické aspekty drogových politik. Prezentace v angličtině.

Interactive workshop: Primary prevention at the city level

Trainer: Amador Calafat (Chair of Irefrea Espana– European Institute of Studies on Prevention, Palma de Mallorca, Spain).

Facilitator: Aleš Kuda (Head of the Prague Primary Prevention Centre). Interaktivní workshop: Primární prevence na městské úrovni. Prezentace nebyla určena k samostatnému zveřejnění, tvořila doplněk workshopu. Přehled o daném tématu poskytuje připojený článek (v angličtině).

Prezentace posterů

Fotografie.

Prezentace posterů

Postery prezentovali jejich autoři. U některých posterů se rozvinula živá diskuse.

Consumption Patterns among Marginalised Drug Users in Six European Metropolises

Ladislav Csémy (Psychiatric Centre Prague, Third Faculty of Medicine, Charles University).

Vzorce užívání mezi marginalizovanými uživateli drog v šesti hlavních městech EU. Prezentace v angličtině.

Harm reduction as a human rights paradigm and evidence-based approach: the international experience

Matt Southwell (International Network of People who Use Drugs, United Kingdom).

Harm reduction jako paradigma lidských práv a přístup, založený na důkazech: mezinárodní zkušenosti. Prezentace v angličtině.

Addiction treatment at the city and local level in the EU

Thomas Legl (Member of the Steering Group of Democracy, Cities and Drugs; President of European Treatment Centres for Drug Addiction; Director at Knapenhof Treatment Centre, Austria).

Léčba závislostí na úrovni měst a obcí v Evropské unii. Prezentace v angličtině.

London: boom or bust

Annette Dale-Perera (Strategic Director: Addictions and Offender Care Directorate; Central and North-West London NHS Foundation Trust, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).

Londýn: boom nebo krach. Prezentace v angličtině.

Monitoring, evaluating and steering of outpatient drug care facilities in the city of Hamburg

Marcus-Sebastian Martens (Researcher, Centre for Interdisciplinary Research in Addictions of Hamburg University, Germany).

Monitorování, evaluace a řízení ambulantních zařízení pro uživatele drog v Hamburku. Prezentace v angličtině.

PARSEC – from research to action

Laura Giacomello (PARSEC Consortium, Rome, Italy).

PARSEC - od výzkumu k akci. Prezentace v angličtině.

Interactive workshop: Opioid agonists (substitution) treatment and cities

Trainer: Jiří Presl (Chief Medical Doctor of the NGO Drop In, Prague, Czech Republic).

Interactive workshop: Opioid agonists (substitution) treatment and cities

Facilitator: Anatoliy Viyevskiy (Head of the National Medical and Monitoring Centre on Alcohol and Other Drugs, Kiev, Ukraine). Interaktivní workshop: (Substituční) léčba opiátovými agonisty na městské úrovni.

Plenary discussion: Not in my backyard!

“Building a community consensus in Switzerland“. Presentation: Ambros Uchtenhagen. - Diskuse v plénu: Jen ne na mém dvorku! "Jak se dosahuje společenské shody v drogové oblasti ve Švýcarsku."

Chair:    Ambros Uchtenhagen (Institute for Addiction Research, Zurich, Switzerland) Discussants: Michael Herzig (Head of Drug Services, Department of Social Affairs, City Administration, Switzerland) Thilo Beck (chief physician of the NGO ARUD Zurich, running heroin and methadone clinics and special services for stimulant users, Switzerland) Felix Lengweiler (Chief of security police and p..

Interactive workshop: Novel interventions for stimulant users

Trainer: Neil Hunt (Researcher at The Centre for Research on Drugs and Health Behaviour, London School of Hygiene and Tropical Medicine, and The European Institute for Social Services, University of Kent. Director of Research for the treatment agency KCA; United Kingdom).

Interactive workshop: Novel interventions for stimulant users

Facilitator: Zuzana Guryčová (Streetworker at the Charáč Drop-in Centre, in the Uherské Hradiště municipality, Czech Republic) Interaktivní workshop: Nové intervence pro uživatele stimulancií.

Reducing Death, Disease, Crime, and Addiction by Ending Drug Prohibition

Jack A. Cole (Board Chair of “Law Enforcement against Prohibition”, USA).

Snižování úmrtnosti, nemocnosti, kriminality a závislosti zrušením prohibice. Prezentace v angličtině.

The Dutch Drug Policy and the Police

J. F. Abma (Senior Policy adviser in the Organised Crime Unit of the Law Enforcement Department of the Ministry of Justice, Netherlands).

Nizozemská policie v kontextu protidrogové politiky. Prezentace v angličtině.

How law enforcement agencies of the Kyrgyz Republic are doing

Ilimbek Sadykov (UNDP HIV Programme in Bishkek, Kyrgyz Republic).

Jak se daří institucím v oblasti vymáhání práva v Kyrgyzské republice. Prezentace v angličtině.

10 years of harm reduction in the prisons of Moldova: successes and challenges

Larisa Pintilei (Director, NGO "Innovating Projects in Prisons in Moldova," and Coordinator of harm reduction programmes in prisons).

10 let harm reduction v moldavských věznicích: úspěchy a výzvvy. Prezentace v angličtině.

Motivování klientů k změně ve vazební věznici

Lidija Pilat (Sdružení Podané ruce, o.s., Brno)

Good prison health – better public health – safer society

Zaza Tsereteli (Prison Health Expert Group at the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing, Georgia/Estonia).

Zdraví vězni - zdravější veřejnost. Prezentace v angličtině.

Interactive workshop: Heroin assisted treatment: how to start the debate with whom?

Trainer: Peter Blanken (Senior research scientist at the Central Committee on the Treatment of Heroin Addicts, Utrecht, and at the Parnassia Addiction Research Centre, The Hague, Netherlands).

Interactive workshop: Heroin assisted treatment: how to start the debate with whom?

Facilitator: Ondřej Sklenář (Head of Czech Association of Addictologists and Director for Services, NGO Progressive, Prague, Czech Republic). Interaktivní workshop: Asistovaná léčba heroinem: jak začít diskusi a s kým?

Drug users as public health allies and potential social allies

Samuel R. Friedman (Professor, National Development and Research Institutes, New York, USA).

Uživatelé drog jako možní spojenci ve veřejném zdraví i ve veřejném prostoru. Prezentace v angličtině.

Peer work and peer involvement in Europe – peer-fect practices from a grassroots perspective

Katrin Schiffer (Correlation Network II, Amsterdam, Netherlands).

Vrstevnická práce a zapojení v Evropě - peer-fektní zkušenosti při pohledu zdola. Prezentace v angličtině.

XTP, the peer programme of SANANIM in Prague

Aleš Herzog (NGO SANANIM, Prague, Czech Republic).

XTP, vrstevnický program organizace SANANIM v Praze. Prezentace v angličtině.

UN position on peer- and community-based interventions

Michael Bartos (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland).

Pozice OSN ve vztahu k vrstevnickým a komunitním intervencím. Prezentace v angličtině.

Interactive workshop: Consumption rooms – how do they work and why?

Trainer: Håvard Spjøtvold (Norway, Head of Drug Consumption Room in Oslo).

Interactive workshop: Consumption rooms – how do they work and why?

Facilitator: Jiří Richter (Director of the NGO SANANIM, and Chair of the Association of NGOs working in the drug field). Interaktivní workshop: Aplikační místnosti - jak si vedou a proč se zřizují?

Barriers to developing a bottom-up approach: Addiction Treatment Providers in the Russian Federation

Mikhail Torban (Bekhterev Psychoneurological Scientific Research Institute in St. Petersburg, Russian Federation).

Postoje a přesvědčení o metodách léčby a protidrogových politikách ze strany poskytovatelů léčby závislostí v Ruské federaci. Prezentace v angličtině.

Calculating local costs of policy alternatives

Elvira Demyanenko (Director of NGO “Anti-AIDS Siberia”, Russian Federation).

Lokální náklady různých protidrogových politik. Prezentace v angličtině a v ruštině.

Decentralisation of policies in new EU countries: whose mandate, whose responsibility?

Valentin Simionov (Director of Romanian Harm Reduction Network, Bucharest, Romania).

Decentralizace politiky v nových zemích EU: čí mandát, čí zodpovědnost? Prezentace v angličtině.

Successful Experience of the City Council People’s Deputy in Cooperating with NGOs in Realising Principles for IDUs’ Harm Reduction

Tetyana Loginova (Narcological Hospital “Sociotherapy”, Kiev, Ukraine).

Pozitivní zkušenosti městské zástupkyně ze spolupráce s NNO na reallizaci principů harm reduction mezi uživateli drog. Prezentace v angličtině.

Estimating the size of the dealers’ population to describe the drug market: a comparison between different metropolitan areas in Italy

Carla Rossi (Centre for Biostatistics and Bioinformatics, University “Tor Vergata,” Rome, Italy).

Odhad počtu dealerů drog za účelem popisu drogového trhu: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii. Prezentace v angličtině.

Estimation of the drug trade in the Czech Republic

Jiří Vopravil (Czech Statistical Office, Prague, Czech Republic).

Odhad velikosti drogového trhu v České republice. Prezentace v angličtině.

Estimating the size of the population of cannabis users to evaluate drug policies: a comparison between different metropolitan areas in Italy

Flavia Mascioli (Sapienza University of Rome, Rome, Italy).

Odhad počtu uživatelů konopných drog jako prostředek evaluace drogových politik: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii. Prezentace v angličtině.

Interactive workshop: The semi-/open drug scene, the police and the specialised services

How can the public nuisance be dealt with? Is cooperation possible? Trainer: Gary Cannell (Merseyside Police, United Kingdom).

Interactive workshop: The semi-/open drug scene, the police and the specialised services

Facilitator: Aleš Herzog (Head of Outreach Programmes, NGO SANANIM, Prague; Czech Republic). Interaktivní workshop: Polo/otevřená drogová scéna, policie a specializované služby. Jak řešit problémy spojené s obtěžováním veřejnosti? Je možná spolupráce? Prezentace v angličtině.

Drug Policy in Berlin - a constant work in progress

Christine Koehler (Drug co-ordinator of the City of Berlin, Germany).

Drogová politika města Berlín - konstantní vývoj, nepřetržitá práce. Prezentace v angličtině.

Our twenty years in the field and rational solutions we see

Jiří Richter (Director of the NGO SANANIM, and Chair of the Association of NGOs working in the drug field).

Dvacet let zkušeností a racionální řešení. Prezentace v angličtině.