MUDr. Viktor Mravčík

Člen programového výboru.

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1993. V roce 1997 získal atestaci prvního stupně v oboru hygiena a epidemiologie. V roce 2000 získal nástavbovou atestaci v oboru epidemiologie (IPVZ Praha). V letech 1993 až 2002 pracoval v různých funkcích ve zdravotnictví (v oblasti hygieny a epidemiologie), naposledy jako vedoucí centra epidemiologie na Okresní hygienické stanici v Karviné. Podílel se na Projektu analýzy dopadů nové drogové legislativy v ČR (PAD) jako člen výzkumného týmu studie.

Od r. 2002 (dosud) je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, které je součástí sítě Reitox (národních monitorovacích středisek zemí EU) koordinované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA ); toto pracoviště je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

V letech 2004 až 2006 byl vicemluvčím sítě Reitox. Podílí se na řadě mezinárodních projektů v oblasti monitorování drogové situace. Od roku 2009 je členem výboru Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP.

Je editorem a hlavním autorem Výročních zpráv o stavu ve věcech drog v České republice. Je rovněž autorem, spoluautorem nebo editorem více než 70 odborných prací a časopiseckých publikací. Přehled publikační činnosti V. Mravčíka je zveřejněn na stránkách www.drogy-info.cz.