doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Člen programového výboru.

Psycholog a psychoterapeut. Absolvent jednooborové psychologie na FF MU v Brně a postgraduálního studia na FF UP v Olomouci. V roce 2005 byl na Palackého Univerzitě v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie.

Svoji profesní dráhu začínal jako preventivní a poradenský pracovník ve Sdružení Podané ruce, kde později pracoval jako vedoucí Denního psychoterapeutického stacionáře Elysium a ředitel sekce léčebných zařízení. Paralelně s tím se profiloval v oboru klinická psychologie na Psychiatrické klinice Brno-Bohunice.

Od roku 2001 do roku 2005 pracoval jako vědecký pracovník Psychologického ústavu Akademie věd ČR a působil jako odborný asistent na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se nadále věnuje především metodologii výzkumu, léčbě a prevenci problémů způsobených užíváním návykových látek a narativní psychologii aplikované na práci s filmem.

V roce 2005 byl jmenován vedoucím nově vzniklého Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze; působí na tomto pracovišti jako výzkumný pracovník, garant oboru adiktologie a pedagog.Od r. 2008 je proděkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro nelékařské zdravotnické obory.

Je externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a předsedou občanského sdružení SCAN vydávajícího odborný časopis Adiktologie.

Odborný životopis M. Miovského v plném znění, včetně publikační činnosti a účasti na řešených projektech, je zveřejněn na stránkách www.adiktologie.cz