doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Člen programového výboru.

Narozen r. 1945 v Praze. Vystudoval medicínu (1970)  a psychologii (1978) na Universitě Karlově v Praze.  Absolvoval několik postgraduálních specializací (psychiatrie, veřejné zdravotnictví, systematická psychoterapie, léčba návykových nemocí), dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v psychodynamických a psychoanalytických směrech, výcvik v rodinné terapii  a výcvik v supervizi. Je nositelem evropských certifikátů v psychoterapii, supervizi a veřejném zdravotnictví.  V  r. 2008 byl jmenován docentem v oboru klinické psychologie.

Vletech 1970-1990 působil jako psychiatr v ambulantní i lůžkové sféře, zabýval se především léčbou psychóz a poruch osobnosti a zaváděl v této oblasti nové psychoterapeutické metody i formy péče (denní stacionář, terapeutická komunita). Koncem 80.let vedl neoficiální platformu pro reformu péče o duševní zdraví.

V listopadu 1989 vstoupil do politického života a v období 1990-1997 zastával různé veřejné funkce (poslanec československého Federálního shromáždění, náměstek ministra zdravotnictví, výkonný místopředseda meziresortní  protidrogové komise). V tomto období se podílel na vytváření zdravotnické reformy a protidrogové politiky ČR. Působil též jako hostující vědecký pracovník na Londýnské universitě a  kratší dobu vedl  Školu  veřejného zdravotnictví v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

V letech 1998-2007 pracoval  jako lékařský ředitel  o.s. SANANIM, kde se zabýval léčbou drogových závislostí a jejich komplikací a  rozvíjel odborné služby pro uživatele drog a závislé. Současně  působil jako pedagog,  vědecký pracovník a konsultant v domácích i mezinárodních programech (WHO, Rada Evropy, EU-PHARE).

Podílel se na založení Centra adiktologie při Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty a vytvoření  studijního oboru adiktologie, kde od r. 2005 vyučuje především psychoterapii a klinickou adiktologii a je zástupcem vedoucího Centra adiktologie pro výuku.

Od r. 2007 zastává pozici národního protidrogového koordinátora a výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Dlouhodobě působí jako vedoucí psychoterapeutického výcviku a teoretického vzdělávání v psychoterapii v nezávislém akreditovaném institutu SUR.

Publikoval přes 120 odborných článků a statí doma i v zahraničí, vydal několik samostatných i kolektivních monografií a  účastnil se jako autor řady  dalších včetně publikací  mezinárodních institucí (OECD,  WHO, Open Society Fund). Je členem výboru Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti J.E. Purkyně a členem redakční rady časopisu Adiktologie.