Simona Merkinaite, MA

Členka programového výboru.

Simona Merkinaite je od r. 2008 koordinátorkou projektu Protidrogová politika EHRN (Euroasijská síť harm reduction), zahrnujícího poskytování podpory HR aktivitám v jednotlivých zemích a udržování přehledu o těchto aktivitách, prosazování protidrogové politiky založené na (vědeckých) důkazech a na lidských právech v jednotlivých zemích, na regionální i národní úrovni, dokumentaci těchto strategií realizovaných v jednotlivých zemích, atd. Zastupuje také EHRN v Mezinárodním konsorciu pro protidrogovou politiku (International Drug Policy Consortium) a řídí/vede emailový zpravodaj EHRN.

Simona Merkinaite pracuje v EHRN od r. 2004. Její praxe zahrnuje zkušenosti ze všech oblastí činnosti EHRN, včetně (1) dokumentace a výzkumu v různých oblastech, jako jsou dokumentace epidemiologie žloutenek, strategie, prevence, diagnostika, léčba a lékařská péče v zemích EU a dalších, výzkum nediagnostikovaných žloutenek v Evropě, odhady počtu a stavu mladých injekčních uživatelů drog, zdravotní politika ve vybraných oblastech ve střední a východní Evropě; (2) technické/materiální podpory a navyšování kapacity, včetně organizace regionálních konzultací a tréninků, diskusí na národní úrovni a kulatých stolů v zájmu posílení dialogu mezi politiky na národní úrovni, poskytovateli zdravotní péče, službami harm reduction a aktivistů v komunitě uživatelů drog, analýzou potřeb technické podpory a školení (pro Harm Reduction Knowledge Hub for Europe); (3) síťování a výměny informací (v r. 2004 založila a od té doby řídí ruskoanglický elektronický měsíčník, který se zabýval klíčovými regionálními a mezinárodními událostmi a síťováním svých abonentů.

Kromě práce pro EHRN působila Simona Merkinaite jako konzultantka mezinárodních organizací v oblasti harm reduction a HIV, v organizacích International Harm Reduction Association, AIDS Action Europe a v národních subjektech, např. v Centru pro závislosti ve Vilniusu.

V současné době je Simona Merkinaite mj. postgraduální studentkou politických a sociálních věd na Institutu mezinárodních vztahů a politických věd na Univerzitě ve Vilniusu, kde jejím hlavním odborným zájmem jsou otázky sociální (ne)rovnosti, kolektivní identity a skupinových práv. Titul Mgr. (MA) získala v oboru srovnávací politologie. Simona Merkinaite kromě rodné litevštiny hovoří anglicky a rusky; ovládá základy polštiny a italštiny.

EHRN je regionální síť, která od r. 1997 přispívá ke změnám v protidrogové politice a souvisejících intervencích ve střední a východní Evropě a ve Střední Asii. Prosazuje opatření založená na důkazech, která směřují ke snižování rizik v souvislosti s užíváním drog, a dále drogovou politiku a podporu veřejného zdraví a lidských práv. EHRN je síť spolupracujících jednotlivců a institucí. Na počátku r. 2010 měla 164 členů (polovina komunikujících rusky, polovina anglicky), ze střední a východní Evropy, Střední Asie a dalších zemí světa. Mezi nimi byly organizace poskytující drogové služby (léčbu), politické agentury, experty a výzkumníky v oblasti veřejného zdraví, poskytovatele služeb v oblasti zdravotní péče a sociálních služeb, uživatele drog, osoby HIV pozitivní, skupiny sdružující uživatele drog a další.

Publikace

International Harm Reduction Association, Eurasian Harm Reduction Network (2010) Briefing to the UN Committee on the Rights of the Child on Ukraine’s 4th periodic report on the implementation of the Convention on the Rights of the Child. Injecting drug use, sex work and HIV among children and adolescents at risk. Sumbitted by Eurasian harm reduction Network and International Harm reduction Association.

Merkinaite, S., Grund, JP., Flimpond A. (2010) Young people and drugs: Next generation of harm reduction. International Journal of Drug Policy 21 (2010) 112–114

Stuikyte R., Otiashvili, D., Merkinaite, S., Sarang, A., Tolopilo, A. (2009). The impact of drug policy on health and human rights in Eastern Europe: 10 years after UN General Assembly Special Session on Drugs. Vilnius: Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)

EHRN (2009) Young people and injecting drug use in selected countries of Central and Eastern Europe.Grund, PJ., Merkinaite (ed.), Vilnius: Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)

Merkinaite, S., Lazarus, J., Gore, C., (2008) Addressing HCV Infection in Europe: Reported, Estimated and Undiagnosed Cases, Central European Journal of Public Health 2008;16 (3): 106–110