PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Člen programového výboru.

Narodil se 10. ledna 1963 v Plzni. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval obor speciální pedagogika a postgraduální Ph.D. studium. V letech 2002-2003 absolvoval roční postgraduální MSc. kurz Drug use - evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně, kde získal cenu za nejlepší disertační práci. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a řadu krátkodobých výcviků a stáží v tuzemsku i zahraničí.

Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval v r. 1992 čtyřměsíční stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog. V r. 1993 založil a do r. 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR - WHITE LIGHT I. V letech 1999 - 2004 působil jako ředitel Meziresortní protidrogové komise vlády ČR (dnes Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky), kde mj. připravil Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004 a 2005-2009 a koordinoval realizaci první z nich. Podílel se na vzniku Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, vedl nebo se podílel na několika mezinárodních a národních rozvojových a výzkumných projektů a zastupoval ČR v řadě mezinárodních institucí zabývajících se otázkami užívání drog a jeho dopadů.

V současnosti je vedoucím pro mezinárodní spolupráci Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK. K jeho výzkumným zájmům patří analýza drogové politiky, historie a sociální význam užívání drog, hodnocení kvality a efektivity opatření a služeb drogové politiky především s využitím metod kvalitativního výzkumu.

Od srpna 2008 pracuje rovněž jako odborný ředitel občanského sdružení WHITE LIGHT I. v Ústí n.L. a vedoucí terapeutické komunity. Je rovněž předsedou správní rady a ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 7 nestátních poskytovatelů drogových sužeb z 8 krajů ČR. Je také předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, členem výboru Společnosti pro návykové nemoci a redakční rady časopisu Adiktologie.

V období českého předsednictví Evropské unii externě spolupracoval se sekretariátem RVKPP při Úřadu vlády České republiky a zastupoval ČR při jednáních Horizontální skupiny pro drogy Rady EU v Bruselu a Evropskou unii při jednáních Komise pro narkotické drogy OSN ve Vídni, jež hodnotila naplnění Akčního plánu drogové politiky OSN 1998-2008 a připravovala nový plán na období 2009-2019.