MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Předseda programového výboru.

Narodil se v roce 1969 v Hranicích na Moravě, v roce 1993 dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství.

Byl vedoucím studie PAD, která na zakázku Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v České republice po roce 1998. V letech 1999-2001 zodpovídal v rámci projektu Phare za ustavení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS) v ČR. V letech 2003-2004 působil v USA jako stipendista na Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp.

V současnosti je vedoucím pro vědu a výzkum Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK a externím spolupracovníkem NMS; pracuje také jako drogový epidemiolog pro OSN a EU. Externě vyučuje drogovou epidemiologii na své alma mater.

Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou epidemiologie krevně přenosných nemocí a úmrtnost v populaci uživatelů nelegálních drog, kvalitativní výzkum neinstitucionalizované populace uživatelů nelegálních drog, a ekonomické evaluace drogových programů a politik.

Je členem redakčních rad dvou zahraničních (Journal of Drug Issues, Harm Reduction Journal) a jednoho domácího (Adiktologie) vědeckého časopisu, několika domácích odborných společností, Mezinárodního think-tanku pro analýzy drogové politiky (Spojené království) a Referenční skupiny OSN pro otázky HIV/AIDS a užívání drog.

Další informace najdete na stránkách Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.