Konferenční příspěvky

Abstrakty jsou zveřejňovány pouze v angličtině, v této sekci konferenčních stránek. Jsou řazeny až za profily členů programového výboru.

Z českého titulu abstraktu můžete přejít do jeho plného znění (v angličtině), když kliknete v horním menu na písmena "EN".

Příjem abstrakt byl ukončen 21. července 2010.

Informace pro přihlášky s příspěvkem:

Konferenční příspěvky by měly

 1. být zaměřeny na téma protidrogové politiky a drogových intervencí, s důrazem na jejich místní a regionální aspekty,
 2. poskytovat informace o tom, jak se tvoří nebo rozvíjejí dovednosti profesionálů v oblasti protidrogové prevence, prosazování práva, léčby a harm reduction,
 3. přispívat k prosazování koncepčního plánování drogové politiky na místní a regionální úrovni,
 4. podpořit rozvoj efektivního partnerství mezi jednotlivci, organizacemi a městy.

Konference je určena zejména pro politiky, držitele rozhodovacích pravomocí na místní i regionální úrovni, pracovníky drogových služeb a dalších institucí a pro odborníky zabývající se komunitním plánováním, evaluacemi a výzkumem.

Délka jednotlivých panelů je 60-75 minut, v jednom panelu vystoupí maximálně 3 hlavní řečníci.

 

Cíle konference

 • sdílet zkušenosti měst ze zemí EU a měst mimo EU s tvorbou protidrogové politiky a realizací jejích opatření neideologickým a na výsledek zaměřeným způsobem,
 • identifikovat různé modely protidrogové politiky,
 • identifikovat nové trendy v protidrogové politice na místní a regionální úrovni a poskytnout o nich informace,
 • představit techniky pro zlepšení klinické praxe a vedení programů drogových služeb na místní úrovni,
 • analyzovat nové přístupy ke zvyšování bezpečnosti prostředí ve městech a obcích a ke zlepšování veřejného zdraví v souvislosti s drogami,
 • nabídnout model spolupráce mezi těmi, kdo odpovídají za snižování poptávky, snižování rizik a snižování nabídky drog,
 • představit výhody partnerství na komunitní úrovni.

Doporučená témata příspěvků a panelů

 1. modely koordinace protidrogové politiky na úrovni měst a obcí: co se osvědčilo a co nikoliv,
 2. vztah mezi místní a regionální protidrogovou politikou na straně jedné a národní protidrogovu politikou a mezinárodním právem (úmluvami OSN) na straně druhé,
 3. vztah mezi veřejným sektorem, nevládním sektorem a privátním sektorem v drogové politice a její realizací,
 4. NNO a obce: financování jejich činnosti, strategie měst a obcí ve vztahu k nestátním neziskovým organizacím a jak souvisejí s naplňováním národní protidrogové strategie,
 5. síťování na úrovni měst ve vztahu k drogovému problému: praxe v zemích EU a mimo EU, způsob organizace, priority, cíle a výsledky,
 6. role policie v protidrogové prevenci a prevence prováděná policií: modely, evaluace, dopady,
 7. případová studie - plánování a evaluace nových opatření,
 8. opatření zaměřená na nové nebo speciální skupiny uživatelů drog (migranti, znevýhodněné skupiny populace, etnické minority, návštěvníci tanečních akcí, atd.) a dopady těchto opatření,
 9. nové trendy v epidemiologické situaci na úrovni měst a obcí v různých částech Evropy a mimo Evropu,
 10. migrace a migranti jako téma v oblasti prosazování práva, snižování poptávky po drogách a harm reduction (snižování rizik): co je jádrem probému a jak jej města řeší?

Poslední den řádného termínu pro přihlášení abstrakt: 21. červenec 2010.

Další informace

Programový výbor je oprávěn navrhnout sloučení prezentací s obdobným obsahem do jednoho panelu.

S otázkami a žádostmi o další informace týkajícími se výzvy pro předkládání prezentací se můžete obracet na předsedu programového výboru, MUDr. Tomáše Zábranského, Ph.D., e-mail: twz(at)resad.cz.