Městská drogová politika nemá být bojištěm

Tisková zpráva, Praha - 26. června 2010; Mezinárodní den proti zneužívání drog a nelegálnímu obchodu s drogami má připomínat cíl společnosti bez drog, který si OSN stanovila a který je vyjádřen také v mezinárodních úmluvách vymezujících mantinely pro drogovou politiku, a to i na místní úrovni.

Konference Městská drogová politika v éře globalizace otevírá pragmatický dialog mezi tvůrci drogové politiky na úrovni evropských i mimoevropských měst, která si jsou vědoma, že užívání drog je součástí moderní urbanizované společnosti a jeho vytlačení na periferie měst a politických rozhodnutí bez výjimky přináší negativní společenské následky a značné náklady na jejich řešení.

Konference sleduje možnosti a meze drogové politiky na místní úrovni, která je blízko otevřené drogové scéně a jejím rizikům stejně jako veřejnému mínění, a zároveň musí své aktivity balancovat s ohledem na mezinárodní úmluvy OSN. Konference mimo jiné přináší tematický panel Je drogová politika Spojených národů ovlivnitelná zdola?, který bude moderovat Martin Iguchi, jenž se přes dvacet let věnuje výzkumu v oblasti drogové politiky  a veřejného zdraví a působí v prestižním think-tanku RAND a na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.

Ve workshopech i tematických blocích příspěvků se bude konference věnovat mj. různým snahám potlačit ochranu veřejnému zdraví v oblasti drogové problematiky, které na místní úrovni představují zejména politické motivace spojené s blízkostí občana, jež se sám nachází s blízkosti užívání drog. Jeho obavy, které místní intervence omezují, lze shrnout jako Jen ne na mém dvorku! To je také podtitul panelu zaštítěného osobu Jeana-Paula Grunda, který se celoživotně věnuje výzkumu marginalizovaných populací v jejich přirozeném prostředí a zavádění opatření na komunitní úrovni. Podobné dilema nebo panel Veřejné zdraví vs. veřejný pořádek, jež uvede dlouhodobý realizátor racionální drogové politiky, Pavel Bém.

Předmětem diskuse a praktických doporučení v rámci workshopů budou pro veřejnost kontroverzní témata spojená s aplikačními místnostmi pro injekční uživatele drog nebo substituce heroinem ve městech, stejně jako otázky efektivního a neškodícího vymáhání práva. Konference přivede na jedno místo celou řadu dalších mluvčích, kteří představují špičku svého oboru – Petera Blankena a Neila Hunta, kteří se věnují výzkumu efektivnosti léčebného využití medicínského heroinu u uživatelů drog nebo Anafora Calafata, který vede výzkum v oblasti rekreačního užívání drog ve španělské organizaci IREFREA. Sekundovat jim budou zástupci neziskových organizací, výzkumu a drogové politiky v České republice.

Společným cílem účastníků konference Městská drogová politika v éře globalizace je sestavení a publikace  tzv. Pražské deklarace principů efektivních městských drogových politik. Ta bude jedním z kroků upozorňujících národní vlády i Organizaci spojených národů na podmínky efektivního přístupu k drogové problematice tam, kde je pociťována velmi konkrétně a každodenně – v praxi.

Městská drogová politika v éře globalizace

Obecní dům, Praha, 30. září - 2. října

URL: www.konference-praha.cz

EML: konference@resad.cz

Své příspěvky na konferenci můžete přihlásit v okruhu následujících témat:

Předběžné sekce příspěvků

 • Praha a drogy: kde jsme a kde chceme být za čtyři roky? (najdeme shodu?)
 • Veřejné zdraví vs. Veřejný pořádek (vyváženost nebo doplněk?)
 • Jen ne na mém dvorku (vybudování komunitního souhlasu)
 • Kde jsou uživatelé a co nám mohou říci? (svépomocné služby a jak je podpořit)
 • Je protidrogová politika Spojených národů ovlivnitelná zdola? (jak se může místní úroveň drogové politiky přeložit do mezinárodní politiky / a naopak?)
 • Policie a veřejný pořádek (jak vyhodnotit efektivitu policejní práce a co se od ní můžeme naučit)
 • Léčebné systémy a monitoring na úrovni města (Plánování, implementace a evaluace)

Workshopy

 • Primární prevence na úrovni velkoměsta
 • Substituční léčba závislosti na opiátech: jak hodnotit její efektivnost na místní úrovni?
 • Aplikační místnosti a využití medicínského heroinu při léčbě závislostí ve městech: kde začít s veřejnou debatou?
 • Polo-otevřená drogová scéna, policie a specializované služby, jak se vyrovnat s narušováním pořádku?
 • Nové přístupy k léčbě uživatelů stimulancií.
 • Možné přístupy městské policie ve vztahu ke drogám.