Městská drogová politika - hledání konsensu mezi veřejným zdravím a pořádkem v Praze

TISKOVÁ ZPRÁVA, PRAHA – 30. září 2010; Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“ upozorní na obtížnou roli protidrogové politiky na úrovni měst a regionů, které v reakci na výkyvy veřejného mínění a hospodářskou krizi stále častěji zvažují plány řešit problematiku drog jejím odsunem na periferie měst i městských rozpočtů.

„Úloha měst, obcí a místních samospráv v boji proti důsledkům užívání návykových látek je nezpochybnitelná. Neexistuje jediná funkční protidrogová politika země, která by neměla jasné promítnutí do lokálních protidrogových strategií či programů. V Praze investujeme významné zdroje do primární protidrogové prevence, ale také se snažíme vyhledávat návykovými látkami ohrožené jedince ve společnosti a poskytovat jim rychlou a efektivní „první pomoc“. Přesně z těchto důvodů vytváříme programy pro „přežití“, jejichž jediným smyslem je nabídnout šanci k produktivnějšímu a zdravějšímu životnímu stylu těm, kteří jsou problémovými uživateli drog či závislými na nich,“ uvedl v souvislosti s konferencí primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, který ve čtvrtek 30. září 2010 zahájil mezinárodní konferenci "Městská a lokální protidrogová politika v éře globalizace".

V úvodu konference byla slavnostně zveřejněna a podepsána Pražská deklarace. Deklaraci jako první veřejně podepsali Pavel Bém za hl. město Prahu, a Christine Köhler-Azara za hl. město Berlín. Nyní je Pražská deklarace (o principech účinné lokální protidrogové politiky) otevřena k podpisu nejen politikům, odborníkům a nositelům rozhodovacích pravomocí, ale i široké veřejnosti - podpisy je možno připojit na stránce www.praguedeclaration.com/cz

Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“ upozorňuje mj. na obtížnou roli protidrogové politiky na úrovni měst a regionů, které v reakci na výkyvy veřejného mínění a hospodářskou krizi stále častěji zvažují plány řešit problematiku drog jejím odsunem na periferie měst i městských rozpočtů. Cílem konference je pomocí nepředpojatého a otevřeného dialogu najít společnou řeč mezi jejími účastníky i různými proudy veřejnosti. To by mělo napomoci přijímání řešení, jež by nepředstavovala hrozbu pro veřejné zdraví ani pro veřejný pořádek a tak zvyšovala kvalitu života v postižených městech.

Na území Prahy, jehož magistrát konferenci pořádá, se některé dosud pozitivně přijímané programy protidrogové politiky začínají ocitat v napjaté situaci. Koncem minulého roku tak například bylo ze svého dlouhodobého sídla v Praze-Holešovicích vypovězeno jedno ze tří pražských K-center, a z jeho nového sídla v obvodu Prahy 5 se ho někteří místní politici snaží znovu vytlačit nebo alespoň vyplatit. Střet mezi zájmy a postoji obyvatel postižených lokalit, kteří se obávají zhoršení (již existujícího) problému a zájmem společnosti o minimalizaci bezpečnostních a zdravotních rizik vzněcuje kontraproduktivní radikalismus u všech zúčastněných.

Terénní pracovníci v Praze 1, která představuje lukrativní obchodní zónu a zároveň místo polootevřené drogové scény, jsou periodicky vytlačováni policisty do oblastí, kde uživatelé drog nejsou a kdy by tedy služby pro ně neměly žádný smysl. Podle dostupných studií jsou přitom programy harm reduction (snižování škod z užívání drog), jež K-centra a terénní programy reprezentují, nejefektivnějším, nejrychleji působícím a nejekonomičtějším opatřením snižující rizika pro veřejné zdraví, tedy i pro zdraví těch, kteří drogy neužívají.

Zahraniční účastníci konference „Městská a regionální drogová politika v éře globalizace“ představí českým kolegům i veřejnosti způsoby, jimiž se s dilematem protidrogové politiky na lokální úrovni vyrovnávají právě jejich města. Předmětem diskuse a praktických doporučení v rámci workshopů budou pro Českou republiku stále kontroverzní témata, jako jsou aplikační místnosti pro injekční uživatele drog nebo substituce heroinem, kterou představí jeho zakladatelé ze švýcarského Curychu. Na konferenci promluví zahraniční policisté o svých zkušenostech s ochranou veřejného bezpečí v oblastech, postižených drogovým problémem, a vedle nich také zástupci zahraničních organizací sdružujících uživatele nelegálních drog, kteří svá práva hájí podobně jako jiné pacientské spolky.

Konference Městská drogová politika v éře globalizace (30. září – 2. října 2010) se tak pokouší otevřít a posílit pragmatický dialog mezi tvůrci protidrogové politiky na úrovni evropských i mimoevropských měst, jež si jsou vědoma, že užívání drog bylo součástí všech známých lidských společenství včetně moderní urbanizované společnosti, a že jeho vytlačení na periferie měst a politických rozhodnutí hrozí přinést negativní společenské následky a následně značné náklady na jejich řešení. Principy efektivních protidrogových politik na lokální úrovni vyhlásí tzv. „Pražská deklarace,“ která chce v kontextu současné globální debaty o účinné protidrogové politice upozornit národní vlády i mezinárodní instituce na podmínky v každodenní praxi a na její zkušenosti. K deklaraci se svým podpisem na adrese www.praguedeclaration.com může připojit každý, kdo se o protidrogovou politiku zajímá nebo se s ní setkává právě ve své ulici.

Na závěrečný panel konference, jehož program je zveřejněn na www.prazskedrogoveforum.cz přijali pozvání zástupci městských částí, politických stran, orgánů prosazování práva a drogových služeb. Budou v něm spolu se zahraničními experty diskutovat o aktuálních problémech hlavního města Prahy a jejich řešení. Do diskuse se vedle odborníků a politiků mohou zapojit také Pražané, jimž bude vstup umožněn za symbolický poplatek.

Konference a Pražské drogové fórum jsou propagovány ostře formulovanými plakáty:

Žena s ampulí prášků navrhuje sterilizovat „holky, co si píchaj“, kluk nad sklenicemi piva a destilátů by „nahnal feťáky do dolů“ a kuřačka vyhrožuje, že dceři za jointa marihuany „vyškrábe oči“. Organizátoři konference o městské protidrogové politice se plakáty ve veřejném prostoru snaží upozornit na varovné signály o společenských náladách, podporovaných některými veřejnými činiteli a jejich nerealistickými sliby o „vytlačení feťáků“ z té či oné městské části, čtvrti či města. Plakáty však zároveň upozorňují na konání unikátní události, během níž se vedle špičkových světových odborníků na protidrogovou politiku setkají také zahraniční a domácí policisté, zástupci zdravotníků a sociálních pracovníků, politici, sami uživatelé nelegálních drog - a také občané Prahy, kteří využijí možnosti v závěrečném diskusním panelu konfrontovat své názory na protidrogovou politiku s ostatními mluvčími a přednést jim své představy o účinných řešeních problému.