Praha a městská protidrogová politika

Hlavní město Praha sehrává v české protidrogové politice mimořádnou úlohu. To je jen zčásti důsledkem faktu, že jako každá metropole je i Praha postižena drogovým problémem citelněji než zbytek země.

Hlavní město ČR se vyznačuje tradičně zvýšenou senzitivitou k tomuto problému, jež je vyjádřena dlouhodobou koncepční prací Magistrátu i městských částí a jejich protidrogových koordinátorů, a v posledním téměř desetiletí také nezanedbatelným objemem finančních prostředků, jež především Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), ale i jeho městské části věnují pro primární, sekundární a terciární prevenci různých typů užívání drog a tak do značné míry substituují stále citelněji ubývající prostředky z rozpočtů centrálních. Přesun finanční zátěže z vládní úrovně na obce a kraje logicky vede k stoupajícímu vlivu MHMP na složení, rozsah a kvalitu všech opatření protidrogové politiky na území Prahy.

Díky odbornému zázemí vedení Magistrátu a jeho specializovaného odboru tak na území hl. m. Prahy vznikla unikátní síť širokého spektra různých zařízení, díky níž hl. m. Praha zvládá drogovou problematiku s komparativně vysokou úspěšností a schopností rychlé reakce na akutní hrozby.

Odborná konference, jejímž tématem budou právě městské protidrogové politiky a jejich kontext, je ideálním fórem pro zvýšení národního i mezinárodního povědomí o pražských úspěších v daném oboru; slouží také k načerpání nových podnětů a vědomostí, a může mít jednak značný mezinárodně politický přesah, jednak může díky sérií prakticky zaměřených workshopů zvýšit odbornou úroveň domácích pracovníků služeb v drogové oblasti. Stejně jako u každé konference tohoto typu je nezanedbatelný také její sociální efekt: navazování nových profesionálních kontaktů, iniciace společných projektů, atd.